Allmänna Villkor

Innehållsförteckning

1. Tillämpningsområde
2. Slutande av kontraktet
3. Rätt till ångerrätt
4. Priser och betalningsvillkor
5. Leverans- och fraktvillkor
6. Behållande av äganderätten
7. Ansvar för fel (garanti)
8. Inlösen av kampanjkuponger
9. Tillämplig lagstiftning
10. Alternativ tvistlösning

1) Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade "Allmänna villkor") från SkoPlatsen (nedan kallad "Säljaren") gäller för alla avtal som en konsument eller företagare (nedan kallad "Kunden") ingår med Säljaren med avseende på varor och/eller tjänster som Säljaren presenterar i sin webbutik. Införandet av kundens egna villkor är härmed förbjudet, om inte annat avtalats.

1.2 En konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare.

1.3 En företagare i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt kompetent partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar i utövandet av sin kommersiella verksamhet eller sin egen yrkesverksamhet som egenföretagare.

2) Slutande av avtalet

2.1 Produktbeskrivningarna i Säljarens webbutik utgör inte bindande erbjudanden från Säljarens sida, utan tjänar till att kunden ska kunna lämna ett bindande erbjudande.

2.2 Kunden kan lämna in anbudet via det online-beställningsformulär som är integrerat i säljarens webbutik. Efter att ha placerat de valda varorna och/eller tjänsterna i den virtuella varukorgen och genomgått den elektroniska beställningsprocessen lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande om varorna och/eller tjänsterna i varukorgen genom att klicka på knappen "beställning med kostnader" som avslutar beställningsprocessen.

2.3 Kunden får en automatiserad bekräftelse på mottagandet av beställningen från säljaren omedelbart efter beställningen. Detta innebär inte att erbjudandet accepteras. Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

genom att skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid det är avgörande att kunden tar emot orderbekräftelsen, eller
genom att leverera de beställda varorna till kunden, i vilket fall det är avgörande att kunden tar emot varorna, eller
genom att begära betalning från kunden efter att kunden har lagt sin beställning.

Om flera av de ovannämnda alternativen finns ska avtalet ingås vid den tidpunkt då ett av de ovannämnda alternativen inträffar först. Om säljaren inte accepterar kundens anbud inom den ovannämnda perioden ska detta anses vara ett avslag på anbudet med följden att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Om kunden väljer "PayPal Express" som betalningsmetod under onlinebeställningsprocessen ger kunden också en betalningsorder till sin betaltjänstleverantör genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. I detta fall förklarar säljaren, utan hinder av punkt 2.3, att han accepterar kundens erbjudande vid den tidpunkt då kunden initierar betalningstransaktionen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.5 Tidsfristen för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter det att kunden skickat erbjudandet och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats.

2.6 När ett anbud lämnas in via Säljarens online-beställningsformulär ska avtalstexten lagras av Säljaren och skickas till Kunden i textform (t.ex. via e-post, fax eller brev) efter att Kunden har skickat sin beställning tillsammans med dessa Allmänna villkor. Kunden kan dock inte längre hämta avtalstexten via säljarens webbplats efter att beställningen har skickats.

2.7 Innan kunden lämnar in en bindande beställning via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt hjälpmedel för att bättre känna igen inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, med vars hjälp skärmen förstoras. Kunden kan korrigera sina uppgifter under den elektroniska beställningsprocessen med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen "beställning med kostnader" som avslutar beställningsprocessen.

2.8 Endast det tyska språket är tillgängligt för att ingå avtalet.

2.9 Behandling av beställningar och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han har angett för orderhantering är korrekt, så att e-postmeddelanden från säljaren kan tas emot på denna adress. Särskilt vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som säljaren anlitat för att behandla beställningen levereras.

3) Rätt till återkallelse

3.1 Konsumenter har i allmänhet rätt till ångerrätt.

3.2 Ytterligare information om ångerrätten finns i säljarens ångerpolicy.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inget annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser som inkluderar den lagstadgade mervärdesskatten. Eventuella ytterligare leverans- och fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Vid leveranser till länder utanför Europeiska unionen kan det i enskilda fall uppstå ytterligare kostnader som säljaren inte ansvarar för och som ska bäras av kunden. Dessa inkluderar till exempel kostnader för kreditinstitutens överföring av pengar (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importavgifter eller skatter (t.ex. tullar). Sådana kostnader kan också uppstå i samband med överföringen av medel om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska unionen, men kunden gör betalningen från ett land utanför Europeiska unionen.

4.3 Kunden har tillgång till olika betalningsalternativ som anges i säljarens webbutik redan i början av beställningsprocessen.

4.4 Om förskottsbetalning har avtalats ska betalningen ske omedelbart efter det att avtalet har ingåtts.

4.5 Om betalningsmetoden "SOFORT" väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan kallad "SOFORT"). För att kunna betala fakturabeloppet via "SOFORT" måste kunden ha ett bankkonto på nätet som har aktiverats för deltagande i "SOFORT", identifiera sig i enlighet med detta under betalningsprocessen och bekräfta betalningsinstruktionen till "SOFORT". Betalningstransaktionen genomförs då omedelbart av "SOFORT" och kundens bankkonto debiteras. Mer detaljerad information om betalningsmetoden "SOFORT" finns tillgänglig för kunden på https://www.klarna.com/sofort/.

4.6 Om betalningsmetoden "PayPal" väljs kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, i enlighet med PayPals användarvillkor som finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

4.7 Om betalningssättet köp på konto väljs, förfaller köpeskillingen till betalning efter att varorna har levererats och fakturerats. I detta fall ska köpeskillingen betalas till Klarna AB, Sveavägen 46,11134 Stockholm, Sverige (www.klarna.de) inom 14 (fjorton) dagar från fakturadatumet utan avdrag, om inget annat avtalats. Betalningsmetoden köp på konto kräver en godkänd kreditprövning av Klarna AB. Om kunden tillåts använda betalningsmetoden köp på konto efter en kreditprövning kommer betalningen att behandlas i samarbete med Klarna AB, som säljaren överlåter sin betalningsfordran till. I detta fall kan kunden endast göra en betalning till Klarna AB med skuldbefriande effekt. Dessutom gäller Klarna AB:s allmänna villkor i detta avseende, som kunden kan ta del av i samband med beställningsprocessen. Säljaren förbehåller sig rätten att erbjuda betalningsmetoden köp på konto endast upp till en viss ordervolym och att avvisa denna betalningsmetod om den angivna ordervolymen överskrids. I detta fall informerar säljaren kunden om motsvarande betalningsbegränsning i hans betalningsinformation i webbutiken.

4.8 Om betalningsmetoden kreditkort via Stripe har valts ska fakturabeloppet betalas omedelbart när avtalet har ingåtts. Betalningen behandlas via betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallad "Stripe"). Stripe förbehåller sig rätten att göra en kreditkontroll och att vägra använda denna betalningsmetod om kreditkontrollen är negativ.

4.9 Om du väljer betalningsmetoden Klarna fakturaköp eller betalningsmetoden Klarna delbetalningsköp kommer betalningen att behandlas av Klarna AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan kallat "Klarna"). Ytterligare information om Klarnas faktura- och delbetalningsköp samt Klarnas villkor för detta finns i säljarens betalningsinformation.

5) Leverans och leveransvillkor

5.1 Leverans av varor ska ske genom avsändning till den leveransadress som kunden uppgett, om inget annat avtalats. Vid behandlingen av transaktionen är den leveransadress som anges i säljarens orderbehandling avgörande. Om betalningsmetoden PayPal väljs är den leveransadress som kunden har lämnat in till PayPal vid betalningstillfället avgörande.

5.2 Om transportföretaget returnerar de skickade varorna till säljaren på grund av att leverans till kunden inte var möjlig, ska kunden stå för kostnaderna för den misslyckade försändelsen. Detta gäller inte om kunden inte är ansvarig för den omständighet som ledde till att leveransen blev omöjlig eller om kunden tillfälligt var förhindrad att ta emot den erbjudna tjänsten, såvida inte säljaren hade gett kunden ett rimligt förhandsbesked om tjänsten. Detta gäller inte heller för kostnaderna för returen om kunden faktiskt utövar sin ångerrätt. Om kunden effektivt utövar sin ångerrätt ska den bestämmelse som i detta avseende finns i säljarens ångerinstruktioner tillämpas på returkostnaderna.

5.3 Självhämtning är inte möjlig av logistiska skäl.

6) Förbehåll för äganderätt

Om säljaren utför förskottsbetalning ska han behålla äganderätten till de levererade varorna tills hela köpeskillingen och alla tillhörande kostnader och utgifter har betalats.

7) Ansvar för fel (garanti)

7.1 Om inte annat anges i följande bestämmelser ska bestämmelserna om lagstadgat ansvar för fel tillämpas. Detta gäller inte avtal om leverans av varor:

7.2 Om kunden agerar som företagare,

Säljaren har möjlighet att välja vilken typ av efterföljande prestation som ska utföras;
När det gäller nya varor ska preskriptionstiden för fel vara ett år från det att varorna har levererats;
När det gäller begagnade varor är rättigheter och krav på grund av fel uteslutna;
Preskriptionstiden ska inte börja löpa på nytt om en ersättningsleverans görs inom ramen för ansvaret för fel.

7.3 Ovanstående ansvarsbegränsningar och förkortning av tidsfrister gäller inte för

krav på skadestånd och ersättning för kundens kostnader,
om säljaren på ett bedrägligt sätt har dolt felet,
För varor som har använts i enlighet med sin vanliga användning för en byggnad och som har orsakat dess defekter,
för säljarens eventuella befintliga skyldighet att tillhandahålla uppdateringar för digitala produkter, när det gäller avtal om leverans av varor med digitala element.

7.4 För företagare ska dessutom de lagstadgade preskriptionstiderna för lagstadgad regressrätt förbli oförändrade.

7.5 Om kunden agerar i egenskap av konsument uppmanas han att reklamera levererade varor med uppenbara transportskador till leverantören och informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta ska detta inte ha någon effekt på hans lagstadgade eller avtalsenliga anspråk för fel.

8) Inlösen av kampanjkuponger

8.1 Kuponger som utfärdas gratis av säljaren som en del av kampanjer med en viss giltighetstid och som inte kan köpas av kunden (nedan kallade "kampanjkuponger") kan endast lösas in i säljarens webbutik och endast under den angivna kampanjperioden.

8.2 Enskilda produkter kan uteslutas från kampanjen om en motsvarande begränsning följer av innehållet i kampanjkupongen.

8.3 Kampanjkuponger kan endast lösas in innan beställningsprocessen är slutförd. Det är inte möjligt att kvitta i efterhand.

8.4 Endast en rabattkupong kan lösas in per beställning.

8.5 Varornas värde måste vara minst lika stort som värdet på kampanjkupongen. Säljaren återbetalar inte eventuella återstående krediter.

8.6 Om värdet på kampanjkupongen inte räcker till för att täcka beställningen kan en av de andra betalningsmetoder som Säljaren erbjuder väljas för att reglera skillnaden.

8.7 Kreditbeloppet på en kampanjkupong betalas varken ut kontant eller ger ränta.

8.8 Kampanjkupongen återbetalas inte om kunden returnerar de varor som betalats helt eller delvis med kampanjkupongen inom ramen för sin lagstadgade ångerrätt.

8.9 Kampanjkupongen är endast avsedd att användas av den person som anges på kupongen. Överföring av kampanjkupongen till tredje part är utesluten. Säljaren har rätt, men är inte skyldig, att kontrollera att respektive kuponginnehavare är materiellt berättigad.

9) Tillämplig lag

9.1 Om kunden agerar som företagare i den mening som avses i avsnitt 1.2 ska lagen i det land där säljaren har sitt säte tillämpas på alla rättsliga relationer mellan parterna, med undantag för FN:s konvention om internationella köp av varor, och den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal ska vara säljarens säte.

9.2 Om kunden agerar som en konsument i den mening som avses i punkt 1.2 ska lagen i det land där kunden har sin vanliga vistelseort tillämpas på alla rättsliga relationer mellan parterna, med undantag för FN:s konvention om internationella köp av varor, och den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal ska vara kundens hemvist.

10) Alternativ tvistlösning

10.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på Internet via följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Plattformen fungerar som en kontaktpunkt för utomrättslig lösning av tvister som uppstår i samband med köp- eller tjänsteavtal på nätet där en konsument är inblandad.

10.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.